USC-CSS Committee on SokSay Disciplines

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
Sa pagtatapos ng ating Soksay Salubong 2022, narito ang ilang mga salaysay mula sa mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan tungkol sa kani-kanilang mga disiplina. Nawa’y sa mga pagbabahaging ito ay makatulong at mahikayat ang mga bagong Konsensya ng Bayan na pumili at magpatuloy sa iba’t-ibang mga larangan sa loob ng Kolehiyo.
Bilang mga Konsensya ng Bayan, hamon sa atin na gamitin ang mga natutuhan mula sa apat na sulok ng silid-aralan tungo sa mas malawak na pagpapaunlad ng ating komunidad at lipunan. Sa ganitong paraan maipapamalas natin ang ating mga kaalaman at kakayahan upang isulong ang kagalingan at karapatan ng mas malawak na hanay ng masa. Sa gitna ng ligalig, Iskolar ng Bayan, makibaka’t tumindig!
Taos-pusong nagpapasalamat ang CSS Committee sa lahat ng nakiisa sa ating mga aktibidad nitong nagdaang linggo. Tunay nga namang Soksay Supreme! 🧡